งานทำบุญบริษํท โนวาเมดิค จำกัด ประจำปี 2564

อบรมการดับเพลิงและอบพยบหนีไฟ ประจำปี 2562

อบรมการดับเพลิงและอบพยบหนีไฟ ประจำปี 2561

อบรมการดับเพลิงและอบพยบหนีไฟ ประจำปี 2560

อบรมการดับเพลิงและอบพยบหนีไฟ ประจำปี 2559