บริษัท โนวาเมดิค จำกัด
“มุ่งมันผลิตสินค้าคุณภาพตามข้อกำหนดของลูกค้าปลอดภัยต่อผู้ใช้  ดำรงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง”