[:en]

     บริษัท โนวาเมดิค จำกัด

        เป็นบริษัทที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการศึกษาวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์คุณภาพใหม่ๆ จากประเทศไทย และผลิตเพื่อจำหน่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต

[:th]

       บริษัท โนวาเมดิค จำกัด

       เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการศึกษาวิจัย สร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพของไทย และผลิตออกจำหน่าย เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต

[:]