บริษัท โนวาเมดิค จำกัด 

       เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการศึกษาวิจัย สร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพของไทย และผลิตออกจำหน่าย เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิ