บริษัทโนวาเมดิค จำกัด

              บริษัท โนวาเมดิค จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2551 โดยกลุ่มเภสัชกรไทย และเป็นโรงงานของคนไทยแห่งแรก ที่สามารถ ผลิตไหมเย็บแผลทุกชนิด ทุกประเภทออกจำหน่ายในตลาด ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ในเบื้องต้นได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและทดลองผลิตภายในอาคารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
              ต่อมาได้ขยายการผลิตโดยการลงทุนก่อตั้งโรงงาน โนวาเมดิค นี้ขึ้น และยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) กระทรวงอุตสาหกรรม