บริษัท โนวาเมดิค จำกัด

เป็นผู้นำด้านการผลิตไหมเย็บแผลและวัสดุ เครื่องมือแพทย์ สำหรับใช้ในโรงพยาบาล คลินิก ทันตกรรม และสัตวบาล กำลังขยายงานอย่างต่อเนื่อง มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถ และรักความก้าวหน้า เพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท ดังนี้

ก่อตั้ง 2004

นวัตกรรม
การผลิตทันที่สมัย

นวัตกรรมการผลิตทันที่สมัย

ผลิตภัณฑ์

เข็ม
Circumfix
WeVaQ
Colosme

การวิจัยที่ก้าวหน้า
เทคโนโลยีทันสมัย

นวัตกรรมการผลิตทันที่สมัย

รูปภาพกิจกรรม