บริษัท โนวาเมดิค จำกัด

เป็นผู้นำด้านการผลิตไหมเย็บแผลและวัสดุ เครื่องมือแพทย์ สำหรับใช้ในโรงพยาบาล คลินิก ทันตกรรม และสัตวบาล กำลังขยายงานอย่างต่อเนื่อง มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถ และรักความก้าวหน้า เพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท ดังนี้

ก่อตั้ง 2004

นวัตกรรม
งานวิจัยบริษัท

นวัตกรรมการผลิตทันที่สมัย

ผลิตภัณฑ์

ไหมเย็บแผล
(surgical suture)
วัสดุปิดแผล
(wound dressing)
ถุงถวารเทียม
(colostomy bag)

นวัตกรรมการผลิตทันที่สมัย

รูปภาพกิจกรรม