บริษัท โนวาเมดิค จำกัด

“มุ่งมันผลิตสินค้าคุณภาพตามข้อกำหนดของลูกค้าปลอดภัยต่อผู้ใช้ ดำรงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง”