บริษัท โนเวเมดิค จำกัด

เป็นผู้นำด้านการผลิตไหมเย็บแผลและวัสดุ เครื่องมือแพทย์ สำหรับใช้ในโรงพยาบาล คลินิก ทันตกรรม และสัตวบาล กำลังขยายงานอย่างต่อเนื่อง มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถ และรักความก้าวหน้า เพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท ดังนี้

ก่อตั้ง 2004

Unlock Your True Potential With Life Coaching Services

Unlock Your True Potential With Life Coaching Services

Transform your life and achieve your goals with professional and personalized support.

รูปภาพกิจกรรม