บริษัท โนวาเมดิค จำกัด

เป็นผู้นำการด้านการผลิตไหมเย็บแผลและวัสดุปิดแผล เครื่องมือแพทย์ สำหรับใช้ในโรงพยาบาล คลินิก ทันตกรรม และสัตวบาล กำลังขยายงานอย่างต่อเนื่อง
มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถ และรักความก้าวหน้า เพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท ดังนี้

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

ผู้สนใจ

  • ส่งประวัติย่อพร้อมรูปถ่ายมาที่ information@novamedic.co.th
  •  หรือเข้ามากรอกใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่บริษัทฯ

เอกสารประกอบการสมัคร

  •  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1รูป
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
  • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
  • สำเนาหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี)