บริษัท โนวาเมดิค จำกัด
เป็นผู้นำการด้านการผลิตไหมเย็บแผลและวัสดุปิดแผล เครื่องมือแพทย์ สำหรับใช้ในโรงพยาบาล คลินิก ทันตกรรม และสัตวบาล กำลังขยายงานอย่างต่อเนื่อง
มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถ และรักความก้าวหน้า เพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท ดังนี้

ผู้สนใจ

• ส่งประวัติย่อพร้อมรูปถ่ายมาที่ information@novamedic.co.th
• หรือเข้ามากรอกใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่บริษัทฯ

เอกสารประกอบการสมัคร

• รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1รูป
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
• สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
• สำเนาหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี)